Paraphrase"take maternity leave"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"take maternity leave"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Take a leave of absence due to pregnancy

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She had to take a leave of absence due to pregnancy, which lasted for six months.

 • Go on maternity leave >> IELTS TUTOR hướng dẫn Word form của từ "maternity" tiếng anh

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company offers its female employees paid maternity leave for up to six months.
 • Be on pregnancy leave

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She is currently on pregnancy leave and will return to work after the birth of her child.

 • Use maternity leave

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She decided to use her maternity leave to take care of her newborn.

 • Take time off for maternity

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She decided to take some time off for maternity and will resume her job after a year.

 • Go on leave for pregnancy

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She went on leave for pregnancy after her doctor recommended bed rest.

 • Be away from work due to pregnancy

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She had to be away from work due to her pregnancy and complications that arose during it.

 • Take a break for maternity

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She took a break for maternity to take care of her baby.

 • Use pregnancy leave

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She decided to use her pregnancy leave to recover and bond with her newborn.

 • Be absent for maternity reasons

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She was absent from work for maternity reasons and was looking forward to resuming her duties after her leave ended.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE