Paraphrase cụm"Have a great impact on"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase,Paraphrase câu writing task 2

Bên cạnh Paraphrase cụm"Have a great impact on"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase cụm"Have a great impact on"IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Influence greatly 
 • Make a significant difference
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The new program will make a significant difference to the lives of disadvantaged children.
 • Have a profound effect on 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The pandemic has had a profound effect on the global economy.
 • Exert a strong influence on 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The media can exert a strong influence on public opinion.
 • Bring about major changes 
 • Cause a significant shift 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The new technology caused a significant shift in consumer behavior.
 • Leave a lasting impression on 
 • Create a major impact on 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The new law will create a major impact on the environment.
 • Shape significantly 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The cultural values of a society can shape significantly its political system.
 • Alter the course of 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE