Cách dùng động từ"INFLUENCE"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh cung cấp thêm bài sửa của đề thi IELTS WRITING ngày 22/8/2020 để em có thể nắm được viết thế nào sẽ đạt 7.0 IELTS WRITING, của chính bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 IELTS WRITING của IELTS TUTOR nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm

I."influence"là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa"ảnh hưởng, chi phối, tác động"

=to affect the way that someone thinks or behaves, or to affect the way that something happens

IELTS TUTOR lưu ý:

  • strongly/greatly/heavily influence someone/something
  • influence someone to do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • bad weather influences the peddlers' business (IELTS TUTOR giải thích: thời tiết xấu ảnh hưởng đến việc làm ăn của những người bán hàng rong)
  • it's clear that her painting has been influenced by Picasso (IELTS TUTOR giải thích: rõ ràng là cách vẽ tranh của cô ấy đã chịu ảnh hưởng của Picasso)
  • what influenced them to steal this sum of money ? (IELTS TUTOR giải thích: điều gì đã khiến chúng ăn cắp số tiền này?)
  • What factors influenced your decision to take the job? 
  • Research has shown that the weather can influence people’s behaviour. 
  • His films were greatly influenced by Hitchcock. 
  • It was prolonged illness as a child that influenced her to become a doctor.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc