Cách dùng danh từ "course" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn phương pháp học IELTS SPEAKING siêu hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "course" tiếng anh

I. course là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "khoá học; đợt, lớp"

=a series of lessons or lectures in an academic subject or a practical skill

IELTS TUTOR lưu ý các cấu trúc:

 • course in
 • do/take a course
 • run/offer a course
 • be on a course

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • course of lectures (IELTS  TUTOR  giải  thích: một loạt bài giảng, một đợt thuyết trình)
 • a drama/secretarial/Spanish course
 • an introductory course in economics
 • You could do a language course abroad.
 • The school runs courses for beginners.
 • She’s on a time management course this week.

2. Mang nghĩa "hướng, chiều hướng; đường đi, dòng chảy"

=the direction that a vehicle, especially a ship or plane, is travelling in or plans to travel in / the direction in which a river flows

IELTS TUTOR lưu ý các cấu trúc:

 • on/off course (=going/not going in the planned direction)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the ship is on her right course (IELTS  TUTOR  giải  thích: con tàu đang đi đúng hướng)
 • The captain had to change course quickly. 
 • The oil tanker veered off course and hit a rock.
 •  Several villages along the course of the river were flooded.

3. Mang nghĩa "cách giải quyết; đường lối"

=the things that you choose to do in a particular situation course of action

IELTS TUTOR lưu ý các cấu trúc:

 • the best/safest etc course is to do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • What course of action do you recommend? 
 • The safest course is to avoid alcohol.
 • to follow a dangerous course (IELTS  TUTOR  giải  thích: theo con đường nguy hiểm)
 • to hold one's course (IELTS  TUTOR  giải  thích: theo con đường đã vạch sẵn)
 • to take its course (IELTS  TUTOR  giải  thích: theo con đường của nó; cứ tiến hành)
 • several courses open before us (IELTS  TUTOR  giải  thích: trước mắt chúng ta có nhiều cách giải quyết)
 • course of action (IELTS  TUTOR  giải  thích: kế hoạch vạch ra để đạt một mục tiêu nhất định; đường lối/phương hướng hành động)

4. Mang nghĩa "tiến trình, dòng; quá trình diễn biến"

=the way that things develop over a period of time course of events

IELTS TUTOR lưu ý các cấu trúc:

 • the course of history

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • In the normal course of events, he would have left and thought no more about it. 
 • a speech that changed the course of history
 • the course of events (IELTS  TUTOR  giải  thích: quá trình diễn biến các sự kiện)

5. Mang nghĩa"bất cứ món riêng biệt nào của bữa ăn (xúp, tráng miệng...)"

=one of the parts of a meal first/main course

three-course/four-course etc meal

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I had prawns, followed by steak for my main course. 
 • They do a two-course lunch for £4.99.
 • a five-course dinner (IELTS  TUTOR  giải  thích: một bữa ăn tối có năm món)
 • the main course was a vegetable stew (IELTS  TUTOR  giải  thích: món chủ yếu là rau hầm)

6. Mang nghĩa "sân chạy đua, vòng chạy đua; trường đua ngựa"

=a golf course

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • an 18-hole course

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK