Cách dùng danh từ"straw"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"straw"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"straw"

1."straw"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"rơm"

=the yellow stems of dried crops such as wheat

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, straw là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • bales of straw 
  • a straw hat

2.2. Mang nghĩa"a long thin paper or plastic tube that you use for drinking"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, straw là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You'll need a bendy straw. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn sẽ cần một cái ống hút dễ bẻ cong)
  • He compressed straw into blocks for burning. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy ép rơm lại thành từng tảng để đốt)
  • Rice straw is apt to take fire. (IELTS TUTOR giải thích: Rơm rất dễ bắt lửa)
  • I made myself a bed of straw. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã tự làm một chiếc giường bằng rơm)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE