Paraphrase"Creating an ideal society"&"câu"PEOPLE OFTEN THINK ABOUT CREATING AN IDEAL SOCIETY, BUT MOST OF THE TIMES FAIL IN MAKING THIS HAPPEN"

· Paraphrase,Paraphrase câu writing task 2

Bên cạnh Paraphrase"Creating an ideal society"&"câu"PEOPLE OFTEN THINK ABOUT CREATING AN IDEAL SOCIETY, BUT MOST OF THE TIMES FAIL IN MAKING THIS HAPPEN", IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

II. Paraphrase"Creating an ideal society"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Building a perfect community
 • Forming an ideal civilization
 • Developing/Realizing a society that embodies perfection/based on justice and equality  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"develop"tiếng anh
 • Establishing a world where everyone is equal
 • Constructing /Bringing to life a utopian society 
 • Manifesting a world without poverty and suffering
 • Crafting/Shaping a community where everyone's needs are met/ that embodies the best values

II. Paraphrase câu"PEOPLE OFTEN THINK ABOUT CREATING AN IDEAL SOCIETY, BUT MOST OF THE TIMES FAIL IN MAKING THIS HAPPEN"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Individuals frequently try to construct an ideal community, but usually fall short of bringing it to fruition/falls short in execution
 • The concept/creation of an ideal society is often considered/is a common thought/The notion/idea of an ideal society is prevalent, but it's rare for it to become a reality/to come to fruition.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Paraphrase từ"idea"(Diễn đạt"ý tưởng"tiếng anh)
 • People tend to dream about the perfect society, but it is rarely achieved/it often falls short of materializing.
 • It's not uncommon for people to imagine an ideal society, but they frequently fail to bring it to life.
 • Many people think about creating the perfect community, but it often remains just a thought/it is frequently just a pipe dream/it is rarely realized in reality.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE