Paraphrase câu"Nowadays some professionals such as doctors, lawyers and engineers are paid much higher than ordinary workers"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase,Paraphrase câu writing task 2

Bên cạnh Paraphrase câu"Nowadays some professionals such as doctors, lawyers and engineers are paid much higher than ordinary workers"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách Paraphrase

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Currently, certain professionals, such as doctors, lawyers, and engineers, receive significantly higher compensation than average workers.
  • In today's world, professionals like doctors, lawyers, and engineers earn substantially more than regular workers.
  • Nowadays, some professions, including doctors, lawyers, and engineers, are rewarded with much higher pay than other jobs.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "reward" tiếng anh
  • At present, individuals in certain professions, such as doctors, lawyers, and engineers, are compensated/remunerated considerably more than typical workers.
  • Today, it is common for certain professionals, like doctors, lawyers, and engineers, to receive....
  • These days, some careers, such as those of doctors, lawyers, and engineers, are paid significantly more than jobs held by average workers.
  • Nowadays, it's not uncommon for professionals such as doctors, lawyers, and engineers to receive much higher pay than regular workers.
  • Presently, there is a significant pay gap between certain professionals, such as doctors, lawyers, and engineers, and ordinary workers.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "gap" tiếng anh
  • In today's society, some occupations, including doctors, lawyers, and engineers, are compensated at much higher rates than typical workers.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE