Cách dùng động từ "reward" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng động từ "reward" tiếng anh

I. reward là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "thưởng"

to give someone something as a reward, for example praise, success, or money

�IELTS TUTOR lưu ý cấu trúc:

  • reward someone for something
  • reward someone with something
  • handsomely rewarded

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He always believed that the company would reward him for his efforts.
  • Everyone who reached the summit was rewarded with a magnificent view.
  • The agency was handsomely rewarded for its successful advertising campaign.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK