Cách dùng động từ"attain"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"attain"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"attain"

1."attain" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"đạt được, giành được"

=If you attain something, you gain it or achieve it, often after a lot of effort.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Jim is halfway to attaining his pilot's licence
  • to attain a position of power (IELTS TUTOR giải thích: giành được một địa vị quyền lực)
  • to attain one's infamous goal (IELTS TUTOR giải thích: đạt được mục tiêu đê hèn của mình)
  • to attain one's goal /objective /ambition (IELTS TUTOR giải thích: đạt được mục đích/mục tiêu/tham vọng của mình)
  • Not all athletes attain this standard of physical fitness.

2.2. Mang nghĩa"đạt hoặc tới được cái gì (bằng nỗ lực bản thân)"

=to reach a particular age, amount, or level

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...attaining a state of calmness and confidence.
  • He attained the age of 25 before marrying (IELTS TUTOR giải thích: anh ấy đã đến tuổi 25 trước khi lấy vợ)
  • On attaining the age of 20 she will inherit the remainder of the estate. 
  • The adult female attains a length of four inches.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK