Paraphrase câu"In nations that impose limits on personal vehicles, such as Singapore, roads during rush hour are less congested, as opposed to countries like China where heavy car usage results in constant traffic jams and long commutes."IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase,Paraphrase câu writing task 2

Bên cạnh Paraphrase câu"In nations that impose limits on personal vehicles, such as Singapore, roads during rush hour are less congested, as opposed to countries like China where heavy car usage results in constant traffic jams and long commutes."IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách Paraphrase

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Countries with restrictions on personal vehicles/personal cars, like Singapore, have less congestion during peak hours, whereas in places like China where private car usage is high, heavy traffic leads to lengthy commutes/heavy car usage leads to congested roads and long commutes.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "congestion" tiếng anh
  • In nations where the number of personal cars is restricted, such as Singapore, the rush-hour commute is hassle-free/roads are free-flowing during rush hours​/traffic during rush hours is less chaotic, whereas in countries like China, where private vehicles are rampant/prevalentthe commute can be an hour-long nightmare due to heavy traffic.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ "prevalent" tiếng anh
  • Nations that restrict the use of personal vehicles/limit personal vehicle use/In places where the use of personal vehicles is restricted, such as Singapore, experience minimal traffic/have smooth-flowing traffic during peak hours while countries like China, where private car usage is high, face regular traffic congestion, leading to longer commute times.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "experience" tiếng anh 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE