Cách dùng danh từ"playing field"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"playing field"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"playing field"

1."playing field"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sân bóng; sân thể thao; sân vận động (nghĩa đen)"

=A playing field is a large area of grass where people play sports/a large area of ground where sports are played

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...the school playing fields.
  • We have to level the playing field for them and offer better opportunities. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta phải tạo ra sân chơi ngang sức cho họ và mang đến những cơ hội tốt hơn)
  • The school playing fields were marked out for football and rugby.

2.2. Mang nghĩa"sàn đấu, nơi cạnh tranh (nghĩa bóng)"

=a situation where there is competition

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • All we ask is that there be a level playing field (= equal opportunities) for everyone bidding for the work.
  • Globalization and nationalism are two of the most important forces that define the economic playing field of the 21st century.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE