Cách dùng"attribute""be attributed to"tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh phân tích bài sửa cũng của bạn đạt 6.0 này mà cho TASK 2 nhé ngày 5/7/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"attribute""be attributed to"tiếng anh

I. Dùng ATTRIBUTE như động từ

1. attribute sth to sth: cho cái gì gây nên cái gì

IELTS TUTOR lưu ý:

 • be attributed to = be caused by 

=To assign a cause to something

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The weather attributes to the delay of the flight. (IELTS TUTOR giải thích: thời tiết được cho là gây nên sự trì hoãn chuyến bay)
 • The company's success can be attributed to its innovative products and services.

 • The decline in crime rates can be attributed to the implementation of community policing strategies.

 • The increase in sales can be attributed to the effectiveness of the new marketing campaign.

 • The team's victory can be attributed to their strong teamwork and dedication.

 • The development of new technologies can be attributed to the investment in research and development.

 • The success of the project can be attributed to the hard work of the team.
 • Her success can be attributed to three main factors.
 • The excellence of the school can be attributed to its dedicated teachers
 • The decline in sales can be attributed to the company's lack of innovation.

2. attribute sth to sb: xuất phát / nguồn gốc từ ...

=To explain the origin or source of something

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This idea has long been attributed to Keynes, but in fact he was not the first to think of it (IELTS TUTOR giải thích: có nguồn gốc từ Keynes, Keynes là người phát hiện ra cái idea đó)
  • The origin of the universe is often attributed to the Big Bang theory.

  II. Dùng ATTRIBUTE như danh từ

  IELTS TUTOR giải thích:

  • Attribute (noun) đặc tính

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Self-confidence is a rare attribute in a 17-year-old. 
  • She has the physical attributes to become a championship swimmer.
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE