Cách dùng động từ"label"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"label"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"label"

1."label" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"dán nhãn, ghi nhãn"

=to put a label on an object

IELTS TUTOR lưu ý:

  • label something with something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • These three bottles must be clearly labelled ‘Poison’. 
  • She labelled all her pictures with the name and date.

2.2. Mang nghĩa"liệt vào loại, gán cho là"

=to use a word or phrase to describe someone or something, especially one that is not completely fair or true

IELTS TUTOR lưu ý:

  • label someone/something as something
  • label someone/something something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  We shouldn’t label these boys as criminals so early in their lives. 
  • Any opponent is labelled a "communist " by the reactionary government (IELTS TUTOR giải thích: mọi phần tử chống đối đều bị chính phủ phản động gán cho là "cộng sản")
  • Her latest movie has been labelled a disaster by the critics.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE