Paraphrase"beneficial/useful (Diễn đạt"có ích"tiếng anh)

· Cách dùng từ

Bên cạnh Paraphrase"beneficial/useful) Diễn đạt"có ích"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"beneficial/useful

1. wholesome

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Well, previously, I used to assume that only veggies are wholesome for our health, while all kinds of meat may be unhealthy as they may cause obesity if we consume them too much.

2. constructive

IELTS TUTOR xét ví dụ:

3. valuable

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Well, previously, I used to assume that only veggies are valuable for our health, while all kinds of meat may be unhealthy as they may cause obesity if we consume them too much.

4. helpful

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Well, previously, I used to assume that only veggies are helpful for our health, while all kinds of meat may be unhealthy as they may cause obesity if we consume them too much.

5. healthful/healthy

IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase từ "healthy" tiếng anh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Well, previously, I used to assume that only veggies are healthy for our diet, while all kinds of meat may be unhealthy as they may cause obesity if we consume them too much.

6. gainful

7. serve the purposes of sb

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This dictionary serves the purposes of most users (IELTS TUTOR giải thích: Quyển từ điển này có ích cho hầu hết người dùng)

8. nutritious

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Well, previously, I used to assume that only veggies are nutritious for our health, while all kinds of meat may be unhealthy as they may cause obesity if we consume them too much.

9. Advantageous

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Well, previously, I used to assume that only veggies are advantageous for our health, while all kinds of meat may be unhealthy as they may cause obesity if we consume them too much.
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> IELTS General

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE