(Paraphrase"beneficial/useful)

Diễn đạt"có ích"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Paraphrase"beneficial/useful) Diễn đạt"có ích"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"beneficial/useful

1. wholesome

2. constructive

3.valuable

4. helpful

5. healthful/healthy

IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase từ "healthy" tiếng anh

6. gainful

7. serve the purposes of sb

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This dictionary serves the purposes of most users (IELTS TUTOR giải thích: Quyển từ điển này có ích cho hầu hết người dùng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking