Paraphrase"I don't know/ I have no idea about"(Diễn đạt"không biết"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR Paraphrase"I don't know/ I have no idea about"(Diễn đạt"không biết"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"I don't know/ I have no idea about"(Diễn đạt"không biết"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • am unfamiliar with
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I am absolutely keen on K-pop although I am unfamiliar with a single Korean word, just because I love how they always make beautiful music videos as well as catchy songs.
 • am not acquainted with
 • am ignorant of
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I am absolutely keen on K-pop although I am ignorant of a single Korean word, just because I love how they always make beautiful music videos as well as catchy songs.
 • am clueless about
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I am absolutely keen on K-pop although I am clueless about a single Korean word, just because I love how they always make beautiful music videos as well as catchy songs.
 • have no knowledge of
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I am absolutely keen on K-pop although I have no knowledge of a single Korean word, just because I love how they always make beautiful music videos as well as catchy songs.
 • am not versed in
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I am absolutely keen on K-pop although I am not versed in a single Korean word, just because I love how they always make beautiful music videos as well as catchy songs.
 • am not familiar with
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I am absolutely keen on K-pop although I am not familiar with a single Korean word, just because I love how they always make beautiful music videos as well as catchy songs.
 • am unacquainted with
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I am absolutely keen on K-pop although I am unacquainted with a single Korean word, just because I love how they always make beautiful music videos as well as catchy songs.
 • am in the dark about
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I am absolutely keen on K-pop although I am in the dark about a single Korean word, just because I love how they always make beautiful music videos as well as catchy songs.
 • haven't the foggiest notion about
 • don't have the faintest idea about
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I am absolutely keen on K-pop although I don't have the faintest idea about a single Korean word, just because I love how they always make beautiful music videos as well as catchy songs.
 • am not in the know about
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I am absolutely keen on K-pop although I am not in the know about a single Korean word, just because I love how they always make beautiful music videos as well as catchy songs.
 • don't have a clue about
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I am absolutely keen on K-pop although I don't have a clue about a single Korean word, just because I love how they always make beautiful music videos as well as catchy songs.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR