Paraphrase"very good / extremely good"(Diễn đạt"rất tốt"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"very good / extremely good"(Diễn đạt"rất tốt"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"very good / extremely good"(Diễn đạt"rất tốt"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Exceptional: IELTS TUTOR xét ví dụ: Their food and service were exceptional, so we had a quality time spending together without worrying about preparing the meal.

  • Outstanding: IELTS TUTOR xét ví dụ: Their food and service were outstanding, so we had a quality time spending together without worrying about preparing the meal.

  • Superb: IELTS TUTOR xét ví dụ: Their food and service were superb, so we had a quality time spending together without worrying about preparing the meal.

  • Remarkable: IELTS TUTOR xét ví dụ: Their food and service were remarkable, so we had a quality time spending together without worrying about preparing the meal.

  • Excellent: IELTS TUTOR xét ví dụ: Their food and service were excellent, so we had a quality time spending together without worrying about preparing the meal.

  • Marvelous: IELTS TUTOR xét ví dụ: Their food and service were marvelous, so we had a quality time spending together without worrying about preparing the meal.

  • Splendid: IELTS TUTOR xét ví dụ: Their food and service were splendid, so we had a quality time spending together without worrying about preparing the meal.

  • Impressive: IELTS TUTOR xét ví dụ: Their food and service were impressive, so we had a quality time spending together without worrying about preparing the meal.

  • Unparalleled: IELTS TUTOR xét ví dụ: Their food and service were unparalleled, so we had a quality time spending together without worrying about preparing the meal.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR