Paraphrase"Being robust and healthy is quite fundamental to everyone's well-being, not to mention those who are facing the threats of death"IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"Being robust and healthy is quite fundamental to everyone's well-being, not to mention those who are facing the threats of death"IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Maintaining good health and wellness is crucial for everyone's overall well-being, particularly for those who are at risk of death.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách paraphrase từ "well-being" (Diễn đạt "tình trạng h...
  • Being physically strong and healthy is a fundamental aspect of everyone's well-being, especially for those who are facing the possibility of mortality.
  • Ensuring robust health and well-being is critical to everyone's overall quality of life, especially for individuals who are confronted with the possibility of death.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"confront"tiếng anh
  • Good health and fitness are vital to everyone's well-being, especially for those who are facing the risks of death.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE