Paraphrase"Regarding doctors' job, I reckon it involves saving people's and animals' lives, curing diseases, and easing pains."IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"Regarding doctors' job, I reckon it involves saving people's and animals' lives, curing diseases, and easing pains."IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  1. As far as the profession of a doctor is concerned, I believe it entails the rescue of human and animal lives, treatment of illnesses/ailments, and alleviation of suffering.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"entail"tiếng anh
  2. With regard to/With respect to/In terms of the job of a physician, I believe it encompasses the act of saving lives, healing diseases, and mitigating discomfort/the essential duties of saving people's and animals' lives, treating illnesses, and relieving/easing pain.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"duty"tiếng anh
  3. When it comes to the occupation of a doctor, I believe it includes the responsibility of saving lives, curing diseases, and reducing agony.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"include"tiếng anh
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE