Paraphrase"to research"(Diễn đạt"nghiên cứu"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"research"(Diễn đạt"nghiên cứu"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • To investigate

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Scientists often investigate various hypotheses before drawing conclusions."
 • To study

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Researchers study the effects of climate change on ecosystems."
 • To explore

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The team plans to explore the impact of technology on education."
 • To examine

 • To analyze

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Economists analyze market trends to predict future developments."
 • To delve into

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The journalist delved into the details of the corruption scandal."
 • To investigate thoroughly

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The committee will investigate thoroughly before making a decision."
 • To conduct a study

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "They plan to conduct a study on the effects of sleep on productivity."
 • To carry out research

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Scientists regularly carry out research to advance our understanding of the universe."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE