Diễn đạt"tối ưu" tiếng anh(Paraphrase "optimal")

· Cách diễn đạt,Paraphrase

Bên cạnh giải đáp Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Diễn đạt"tối ưu" tiếng anh(Paraphrase "optimal")

I. Kiến thức liên quan

II. Diễn đạt"tối ưu" tiếng anh(Paraphrase "optimal")

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Best

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Educational organizations are the best places to do that.
 2. Ideal

 3. Perfect

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Educational organizations are the perfect places to do that.
 4. Most suitable

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Educational organizations are the most suitable places to do that.
 5. Top

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Educational organizations are the top places to do that.
 6. Foremost

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Educational organizations are the foremost places to do that.
 7. Ultimate

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Educational organizations are the ultimate places to do that.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE