Diễn đạt"khắt khe" tiếng anh(Paraphrase "stringent")

· Paraphrase,Cách diễn đạt

Bên cạnh giải đáp Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Diễn đạt"khắt khe" tiếng anh(Paraphrase "stringent")

I. Kiến thức liên quan

II. Diễn đạt"khắt khe" tiếng anh(Paraphrase "stringent")

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Strict

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The fast food sector is not that negative to deserve these strict regulations for these reasons below."
 • Rigorous

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The fast food sector is not that negative to deserve these rigorous regulations for these reasons below."
 • Harsh

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The fast food sector is not that negative to deserve these harsh regulations for these reasons below."
 • Severe

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The fast food sector is not that negative to deserve these severe regulations for these reasons below."
 • Tough

 • Stringent

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The fast food sector is not that negative to deserve these stringent regulations for these reasons below."
 • Restrictive

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The fast food sector is not that negative to deserve these restrictive regulations for these reasons below."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE