Paraphrase "reply""reply to an email"(Diễn đạt "phản hồi" tiếng anh)

· Paraphrase,Cách diễn đạt

Bên cạnh giải đáp Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0? & PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Diễn đạt "phản hồi" tiếng anh(Paraphrase "reply")

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ LACK trong tiếng anh

II. Diễn đạt "phản hồi" tiếng anh(Paraphrase "reply")

1. respond/response

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "response" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Respond to an email: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It's not necessary for us to respond to an email right away, as the sender isn't anticipating a swift reply.
 • Reply to an electronic message: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We don't need to reply to the electronic message urgently, as the sender doesn't expect a rapid response.
 • Reply to a message: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It's not urgent for us to reply to the message right away, as the sender doesn't expect such a fast response.
 • Respond to an electronic communication
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Responding promptly to the electronic communication is not crucial, as the sender isn't looking for a quick reply.
 • Provide a response to an email: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Providing a response to the email promptly is not essential, as the sender is not anticipating a fast reply.

2. feedback

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Give feedback on an email:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We can take our time to give feedback on the email since the sender isn't expecting an immediate response.

3. answer

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Answer an email: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: There's no urgency for us to answer the email promptly, as the sender doesn't require an immediate response.

4. comment

5. contact

IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt cách dùng từ "CONTACT"

6. update

7. drop an email

8. send a sms

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE