Cách dùng"objection"(n) tiếng anh

· Noun

Bên cạnh trau dồi PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"objection"(n) tiếng anh

I. objection vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

II. Cách dùng danh từ"objection"

1. Mang nghĩa"sự phản đối, sự chống đối"

=If you make or raise an objection to something, you say that you do not like it or agree with it.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, objection vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Some managers have recently raised objections to the PFA handling these negotiations. 
  • You have no objection, I trust. (IELTS TUTOR giải thích: Chắc cậu không có gì phản đối, tôi hy vọng như vậy)
  • His objection was ruled out of order. (IELTS TUTOR giải thích: Sự phản đối của anh ấy là trái với nguyên tắc của buổi họp)
  • Despite objections by the public, the government voted today to cut off aid.

2. Mang nghĩa"sự bất bình; sự không thích, sự khó chịu"

=If you say that you have no objection to something, you mean that you are not annoyed or bothered by it.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, objection là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I have no objection to banks making money. 
  • I no longer have any objection to your going to see her.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE