CÁCH DÙNG "CONSUMPTION" TIẾNG ANH

· Vocabulary

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH DÙNG "CONSUMPTION" TIẾNG ANH

I. CÁCH DÙNG "CONSUMPTION" TIẾNG ANH

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Từ consumption là danh từ không đếm được 

1. Mang nghĩa sự tiêu thụ, có thể dùng cho đồ ăn, nhiên liệu...

=the amount used or eaten

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • As a nation, our consumption of junk food is horrifying. 
 • We need to cut down on our fuel consumption by having fewer cars on the road.
 • The meat was clearly unfit for human consumption (= not safe for people to eat). 
 • These products are not for national consumption, but for export.
 • The commonest cause of cirrhosis is alcohol consumption. >> Form đăng kí giải đề thi thật IELTS 4 kĩ năng kèm bài giải bộ đề IELTS SPEAKING quý đang thi (update hàng tuần) từ IELTS TUTOR 
 • In this period, there were 974 outbreaks of communicable disease attributed to the consumption of raw milk. 
 • The new exhaust system, it is claimed, will lower fuel consumption. 
 • She said that industrialized countries should reduce their gluttonous consumption of oil. 
 • The inspector declared the meat fit for human consumption
 • home consumption (IELTS TUTOR giải thích: sự tiêu thụ trong nước (nội địa))
 • the meat was declared unfit for human consumption (IELTS TUTOR giải thích: thịt này bị cho là không thích hợp cho con người dùng)
 • conspicuous consumption which is an affront to people on low incomes (IELTS TUTOR giải thích: việc tiêu dùng xa hoa là một sự lăng nhục đối với những người có thu nhập thấp)
 • we have measured the car's fuel consumption (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi đã đo mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe)

2. Cấu trúc nên học

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • fuel/energy, etc. consumption 
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Water transport costs less than road transport, cuts congestion, and reduces energy consumption.
  • increase/reduce the consumption of sth 
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: a program designed to increase the consumption of fruit and vegetables by low-income families 

  II. Cách dùng động từ "consume"

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> IELTS General

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE