Diễn đạt "đồ gỗ" tiếng anh(Paraphrase "furniture")

· Cách diễn đạt,Paraphrase

Bên cạnh giải đáp Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0?, IELTS TUTOR hướng dẫn Diễn đạt "đồ gỗ" tiếng anh(Paraphrase "furniture")

I. Kiến thức liên quan

II. Diễn đạt "đồ gỗ" tiếng anh(Paraphrase "furniture")

1. Thêm adj vào trước furniture

IELTS TUTOR lưu ý có thể thêm các adj hoặc noun sau trước furniture:

  • antique, period, modern, fine, cheap, second-hand, foam-filled, upholstered, bedroom, garden, office, outdoor, cane, pine, rattan, wooden

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • From my experience though, I would say many younger couples prefer modern furniture
  • an eighteenth-century town house, complete with period furniture
  • The wood is used for making fine furniture.

2. facilities and equipment built

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I can imagine there will be more taller buildings with more modern facilities and equipment built into them.

3. some typical wooden items

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • we don’t have much furniture in …, just some typical wooden items such as wardrobes, tables and chairs

4. appliance

5. Diễn đạt cụ thể furniture gì

Diễn đạt "đồ gỗ" tiếng anh(Paraphrase "furniture")

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking