Paraphrase"intrude on one's privacy"(Diễn đạt "xâm phạm quyền riêng tư cá nhân"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"intrude on one's privacy"(Diễn đạt "xâm phạm quyền riêng tư cá nhân"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"intrude on one's privacy"(Diễn đạt "xâm phạm quyền riêng tư cá nhân"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Encroach upon personal space: IELTS TUTOR xét ví dụ: It's important not to encroach upon someone's personal space without their permission.

  • Invade someone's privacy: IELTS TUTOR xét ví dụ: I felt uncomfortable when my neighbor invaded my privacy by peeking through my window.

  • Infringe upon personal confidentiality: IELTS TUTOR xét ví dụ: The journalist's questions seemed to infringe upon the interviewee's personal confidentiality.

  • Breach someone's privacy: IELTS TUTOR xét ví dụ: The company breached my privacy by sharing my personal information without my consent.

  • Violate personal secrecy: IELTS TUTOR xét ví dụ: The hacker's actions were a clear attempt to violate personal secrecy by accessing private emails.

  • Disturb personal privacy: IELTS TUTOR xét ví dụ: Loud noises from the construction site disturbed our personal privacy during the weekend.

  • Intrude into someone's personal affairs: IELTS TUTOR xét ví dụ: It's rude to intrude into someone's personal affairs without being invited to do so.

  • Encroach on individual privacy: IELTS TUTOR xét ví dụ: CCTV cameras should not encroach on individual privacy rights in public spaces.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE