Diễn đạt "chất gây nghiện, chất kích thích" (Paraphrase "addictive substances" tiếng anh)

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Hướng dẫn Diễn đạt "chất gây nghiện, chất kích thích" (Paraphrase "addictive substances" tiếng anh)

I. "Chất gây nghiện" tiếng anh là gì?

1. illegal addictive substances

2. caffein

II. "Chất kích thích" tiếng anh là gì?

1. stimulant

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "stimulant" tiếng anh

2. Các từ diễn tả nghĩa không xấu (kích thích nhẹ)

2.1. pick-me-up

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking