Cách dùng từ"vanity (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"vanity (n)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng từ"vanity (n)"tiếng anh

1."vanity"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"tính kiêu căng tự phụ, lòng tự cao tự đại"

=If you refer to someone's vanity, you are critical of them because they take great pride in their appearance or abilities.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Men who use steroids are often motivated by sheer vanity. 
  • With my usual vanity, I thought he might be falling in love with me.
  • He wants the job purely for reasons of vanity and ambition.
  • She had no personal vanity. (IELTS TUTOR giải thích:  Bà ta không kiêu căng tự đại)
  • Vanity and pride are different things. (IELTS TUTOR giải thích:  Kiêu căng và kiêu hãnh là hai chuyện khác nhau)
  •  He denounces the vanity of human achievements. (IELTS TUTOR giải thích:  Hắn tố cáo sự phù phiếm của những thành tích của con người)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE