Cách dùng động từ "rank" tiếng anh

· Vocabulary

IELTS TUTOR lưu ý:

I. Rank dùng như ngoại động từ

( to rank somebody / something as something ) xếp ai/cái gì vào hàng ngũ, phân thành cấp bậc theo phẩm chất, thành tích...

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • where /how do you rank Karpow as a chess player ?
  • IELTS TUTOR giải thích: anh xếp Karpov vào loại đấu thủ cờ hạng nào?
 • to rank someone among the great writers
  • IELTS TUTOR giải thích: xếp ai vào hàng các nhà văn lớn
 • I rank her achievement very highly
  • IELTS TUTOR giải thích: tôi xếp hạng thành tích của cô ta rất cao
 • My entry was ranked third in the flower show.
  • IELTS TUTOR giải thích: ý của câu này là cái cổng của tôi thì được chấm đứng thứ 3 ở triển lãm hoa 

II. Rank dùng như nội động từ

có cấp bậc hoặc xếp vị trí

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to rank among the best
   • IELTS TUTOR giải thích: được xếp vào loại khá nhất
  • to rank first in production of coal
   • IELTS TUTOR giải thích: đứng hàng đầu về sản xuất than
  • does he rank among /with the failures ?
   • IELTS TUTOR giải thích: anh ta có nằm trong số những người thất bại hay không?
  • a major ranks above a captain
   • IELTS TUTOR giải thích: thiếu tá có cấp bậc cao hơn đại úy
  • a high-ranking official /delegate
   • IELTS TUTOR giải thích: một quan chức/đại biểu cao cấp

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc