Cách dùng từ"sunday (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"sunday (n)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng từ"sunday (n)"tiếng anh

1."sunday"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"ngày chủ nhật"

=Sunday is the day after Saturday and before Monday.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Sunday morning/afternoon/evening
 • on Sunday
 • on Sundays
 • on a Sunday

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It's Sunday today, isn't it? 
 • She went to a cooking class last Sunday. 
 • Are you busy next Sunday? 
 • We'll see each other at Sunday's party. 
 • I work Sunday to Thursday. 
 • I work Sundays to Thursdays.  
 • We'll meet on Sunday (= next Sunday). 
 • We met on Sunday (= last Monday). 
 • We'll meet Sunday. 
 • The office is closed on Sundays (= every Sunday). 
 • The office is closed Sundays. 
 • He was born on a Sunday. 
 • I always do yoga on a Sunday (= every Sunday). 
 • I went to Lisbon on Wednesday, and came back the following Sunday.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE