Cách dùng"request"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"request"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng danh từ"request"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • request là danh từ đếm được 

Mang nghĩa"lời thỉnh cầu, lời yêu cầu"

=If you make a request, you politely or formally ask someone to do something/the action of asking for something formally and politely; a thing that you formally ask for

IELTS TUTOR lưu ý:

 • request to do something
 • request for something
 • to grant a request 
 • to refuse/decline/reject/deny a request 
 • at somebody's request
 • at the request of somebody
 • by request
 • on request
 • request that…

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a request for information
 • France had agreed to his request for political asylum. 
 • Vietnam made an official request that the meeting be postponed.
 • They made a request for further aid. 
 • I come here at your special request (IELTS TUTOR giải thích:   tôi đến đây theo lời yêu cầu đặc biệt của anh)
 • He submitted a request to adopt a flexible working routine.
 • She went to the wedding at her mother's request (= because her mother had asked her to go). 
 • He was there at the request of his manager (= because his manager had asked him to go). 
 • The writer's name was withheld by request (= because the writer asked for this to be done). 
 • Application forms are available on request. 
 • She left her address with a request that any mail should be sent on to her.

III. Cách dùng động từ"request"

1. request là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"yêu cầu, đề nghị"

=If you request something, you ask for it politely or formally/If you request someone to do something, you politely or formally ask them to do it.

 • Mr Dennis said he had requested access to a telephone.
 • She had requested that the door to her room be left open.
 • They requested him to leave. 
 • Students are requested to park at the rear of the Department.
 • Visitors are requested not to touch the exhibits (IELTS TUTOR giải thích:   yêu cầu khách đến tham quan không sờ vào hiện vật trưng bày)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE