Cách dùng từ"specificity (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"specificity (n)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng từ"specificity (n)"tiếng anh

1."specificity"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"đặc trưng, nét riêng biệt"

=the quality of being clear and exact/the quality of being specific

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There was a dramatic lack of specificity in his answer.
  • Small RNAs determine the specificity of the response. (IELTS TUTOR giải thích: Tiểu RNA có vai trò quyết định tính đặc hiệu trong quá trình đáp ứng)
  • The reporter’s recommendations lack specificity. 
  • Researchers need to be sensitive to cultural specificities.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE