Paraphrase từ "ambitious" tiếng anh

· Vocabulary

I. Từ vựng tính cách con người tiếng anh

II. Vì sao phải paraphrase?

IELTS TUTOR đã hướng dẫn không thể nào kĩ hơn Cách Paraphrase trong IELTS

III. Cách paraphrase "ambitious"

1. ambitious: tham vọng

(having a strong wish to be successful, powerful, or rich)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • an ambitious young lawyer

2. Purposeful: có chủ đích

(aimed at achieving something; determined)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He desired to lead a more purposeful life.
  • People feel the need to lead a more purposeful life. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Con người cảm thấy sự cần thiết của việc trải qua một cuộc sống có mục đích)
  • Do you think the error is accidental or purposeful? (IELTS  TUTOR  giải  thích: Bạn nghĩ lỗi này là do tai nạn hay có mục đích?)

  3. Enterprising (adj) tinh thần doanh nhân

  (of a person) good at thinking of and doing new and difficult things, esp. those that will make money

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • The business was started by a couple of enterprising women.

   4. Aspiring (adj) khao khát nỗ lực

   (hoping and trying to be successful at a particular job or activity)

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • aspiring entrepreneurs/executives/homeowners

   5. Determined (adj) kiên định, quyết tâm

   (wanting to do something very much and not allowing anyone or any difficulties to stop you)

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • She will get the job she wants - she's a very determined person.

   6. Driven (adj) thôi thúc

   (Someone who is driven is so determined to achieve something or be successful that all of their behaviour is directed towards this aim)

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Like most of the lawyers that I know, Rachel is driven.
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing

   >> IELTS Intensive Speaking

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   >> IELTS General

   >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE