Cách dùng từ"organism"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"organism"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"organism"

1."organism"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"cơ thể; sinh vật"

=An organism is an animal or plant, especially one that is so small that you cannot see it without using a microscope.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Not all chemicals normally present in living organisms are harmless.
  •  ...the insect-borne organisms that cause sleeping sickness.
  • The world economy is a complex organism. (IELTS TUTOR giải thích: Kinh tế thế giới là một hệ thống phức tạp)
  • Every organism must struggle to survive. (IELTS TUTOR giải thích: Mỗi sinh vật phải đấu tranh để sinh tồn)
  • Human respiratory organisms includes nose, throat, larynx, trachea and bronchus. (IELTS TUTOR giải thích: Các cơ quan hô hấp ở người gồm mũi, cuống họng, thanh quản, khí quản và phế quản)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE