Cách dùng từ"grazing"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"grazing"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"grazing"

1."grazing"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"chăn thả"

=land with grass that cows, sheep, etc. can eat/Grazing or grazing land is land on which animals graze.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He had nearly a thousand acres of grazing and arable land.
  • Highland cattle are the ideal choice for conservation grazing. (IELTS TUTOR giải thích:   Gia súc vùng cao nguyên là sự lựa chọn lí tưởng cho việc bảo tồn gia súc)
  • There is poor grazing in the hills.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE