Cách dùng từ"making (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"making (n)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng từ"making (n)"tiếng anh

1."making"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự làm, sự chế tạo"

=The making of something is the act or process of producing or creating it

IELTS TUTOR lưu ý:

  • making of something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...Salamon's book about the making of this movie.
  • Ducks' eggs are particularly prized for cake making.
  • strategic decision-making 
  • film-making 
  • dressmaking 
  • tea- and coffee-making facilities  
  • the making of social policy
  • the art of filmmaking 
  •  There's an article on the making of the series.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE