Cách dùng từ"benchmark (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"benchmark (n)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng từ"benchmark (n)"tiếng anh

1."benchmark"là danh từ đếm được (thường ở số ít)

2. Cách dùng

Mang nghĩa"chuẩn mực"

=A benchmark is something whose quality or quantity is known and which can therefore be used as a standard with which other things can be compared.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The truck industry is a benchmark for the economy.
  • We support a new benchmark for pensions. (IELTS TUTOR giải thích:  Chúng tôi ủng hộ một chuẩn mực mới cho các loại tiền trợ cấp)
  • Tests at the age of seven provide a benchmark against which the child's progress at school can be measured.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE