Cách dùng từ"inflection point (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"inflection point (n)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng từ"inflection point (n)"tiếng anh

1."inflection point"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"cột mốc thay đổi"

=An inflection point is a time when something changes suddenly or in an important way/a time of sudden, noticeable, or important change in an industry, company, market, etc.:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We are at an inflection point in history, maybe the same as in the 1920s.  (IELTS TUTOR giải thích:Chúng ta đang ở điểm phản ánh trong lịch sử, có thể giống như thập niên 1920)
  • Inflection points are sometimes hard to identify.
  •  The invention (by Intel) of the microprocessor was an inflection point.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE