Cách dùng từ"inequality (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"inequality (n)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng từ"inequality (n)"tiếng anh

1."inequality"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự không bằng nhau; sự không bình đẳng"

=the unfair difference between groups of people in society, when some have more wealth, status or opportunities than others

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We need to tackle inequality of opportunity wherever we find it. 
  • economic inequalities between different areas 
  • Their task is to fight against political inequality. (IELTS TUTOR giải thích:  Nhiệm vụ của họ là đấu tranh chống lại bất bình đẳng về chính trị)
  • The law has done little to prevent racial discrimination and inequality. 
  • sexual inequality 
  • There remain major inequalities of opportunity in the workplace.
  • Gender and racial inequality are still widespread throughout society.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE