Cách dùng từ"dispute (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"dispute (n)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng từ"dispute (n)"tiếng anh

1."dispute"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

=A dispute is an argument or disagreement between people or groups.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • industrial/pay disputes
 • dispute between A and B
 • dispute over/about something
 • in dispute with somebody/something
 • in/under dispute
 • beyond dispute
 • open to dispute

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They have won previous pay disputes with the government. 
 • Negotiators failed to resolve the bitter dispute between the European Community and the United States over cutting subsides to farmers.
 • There has been much dispute over the question of legalized abortion (IELTS TUTOR giải thích:  người ta đã tranh luận nhiều về vấn đề phá thai hợp pháp)
 • a dispute between the two countries about the border 
 • the latest dispute over fishing rights 
 • The union is in dispute with management over working hours.  
 • The cause of the accident was still in dispute (= being argued about). 
 • These are not the issues under dispute. 
 • The matter was settled beyond dispute by the court judgment (= it could no longer be argued about). 
 • His theories are open to dispute (= can be disagreed with).
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE