Cách dùng danh từ"desertification"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"desertification"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"desertification"

1."desertification"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sa mạc hoá"

=Desertification is the process by which a piece of land becomes dry, empty, and unsuitable for growing trees or crops on.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Desertification is one of the most significant global environmental problems. (IELTS TUTOR giải thích:   Sa mạc hóa là một trong những vấn đề môi trường toàn cầu quan trọng nhất)
  • The depletion of forests has led to serious problems like erosion, floods, siltation and desertification. (IELTS TUTOR giải thích:   Sự cạn kiệt rừng đã dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng như sự xói mòn, lũ lụt, sự lắng bùn và sa mạc hóa)
  • A third of Africa is under threat of desertification
  • Trees help to prevent desertification, as well as providing shade and firewood.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE