Cách dùng từ"fertilizer"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"fertilizer"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"fertilizer"

1."fertilizer"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"phân bón"

=Fertilizer is a substance such as solid animal waste or a chemical mixture that you spread on the ground in order to make plants grow more successfully.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...farming without any purchased chemical, fertilizer or pesticide. 
  • Work in a balanced fertiliser before planting.
  • organic fertilizer a liquid/chemical fertilizer
  • Fertilizer composed of organic compounds. (IELTS TUTOR giải thích: Phân bón gồm các hợp chất hữu cơ)
  • This makes an excellent fertilizer. (IELTS TUTOR giải thích: Điều này tạo nên một thứ phân bón xuất sắc)
  • Treat the crops with fertilizer. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy chăm sóc mùa màng bằng phân bón đi)
  • They grind up fish for fertilizer. (IELTS TUTOR giải thích: Họ nghiền cá để làm phân bón)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE