Cách dùng từ "but" tiếng anh

· Vocabulary

I. "but" dùng như liên từ FANBOYS

IELTS TUTOR xét ví dụ về lỗi sai dùng but như liên từ của bạn học sinh lớp học thử của IELTS TUTOR

I. "but" dùng như liên từ FANBOYS

IELTS TUTOR lưu ý:

  • But không đứng đầu câu nếu mục đích là đang dùng như liên từ fanboys để nối lại với nhau

II. "but" dùng như giới từ "preposition"

Mang nghĩa "except" (loại trừ)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The problem is anything but easy (IELTS TUTOR giải thích: Bài toán này không dễ đâu)
  • Come any day but tomorrow (IELTS TUTOR giải thích: Hãy đến bất cứ ngày nào trừ ngày mai)
  • Read the last but one line (IELTS TUTOR giải thích: Đọc dòng trên dòng cuối cùng)
  • Nobody but you could be so selfish (IELTS TUTOR giải thích: Trừ anh ra, không ai có thể ích kỷ đến mức đó)
  • Everyone was there but him (IELTS TUTOR giải thích: Mọi người đều có mặt trừ nó ( Trừ nó ra, ai (cũng) có mặt))
  • Nothing but trouble will come of this plan (IELTS TUTOR giải thích: Kế hoạch chẳng đem lại cái gì ngoài những chuyện rắc rối)
II. "but" dùng như giới từ "preposition"

IELTS TUTOR lưu ý:

III. "but" dùng như trạng từ (adverb)

Mang nghĩa "chỉ, chỉ là, chỉ mới"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He is but a child (IELTS TUTOR giải thích: Nó chỉ là một đứa trẻ con)
  • She left but an hour ago (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta chỉ vừa mới đi cách đây một tiếng đồng hồ)

IV. Cấu trúc "but for+noun"

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng cấu trúc "but for + noun"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking