Cách dùng cấu trúc "but for + noun"

· Vocabulary

But for dùng để nói về một điều gì sẽ xảy ra nếu điều đó không bị một người hoặc vật nào ngăn chặn

But for + Noun Phrases/Ving, S + V…

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • But for the traffic, I would have been here an hour ago. (The traffic was very heavy – if it weren’t for the traffic, I’d have been here an hour ago.)

  • They would have been badly injured but for the fact that they were wearing seat belts. (They were wearing seat belts – if it weren’t for the fact that they were wearing seat belts, they would have been badly injured.)

  • But for his help, I would have been difficult in this project.

  • But for your help, he couldn't finish it. (IELTS TUTOR giải thích: Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, anh ta không thể làm xong)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK