Cách dùng từ"brand (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"brand (n)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng từ"brand (n)"tiếng anh

1."brand"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"nhãn, thương hiệu (hàng hoá)"

=A brand of a product is the version of it that is made by one particular manufacturer.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  This is my favourite brand of shampoo. 
  • I bought one of the leading brands. 
  • They appreciate the brand loyalty. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đánh giá cao lòng trung thành với một nhãn hiệu.)
  • ...a supermarket's own brand.

2.2. Mang nghĩa"đặc trưng tính cách của ai"

=the set of qualities that people connect with a particular person, or the idea of themselves that the person tries to present to others

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A spokesperson for the company said, "She is the perfect ambassador for us because her personal brand is very much aligned with our corporate mission." 
  • I have to be careful what pictures I post on social media, because I don't want to tarnish my brand.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE