Cách dùng danh từ "government" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng danh từ "government" tiếng anh

I. Government vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. [DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC] Mang nghĩa "sự cai trị; quyền lực để lãnh đạo, sự cầm quyền"

=the activities involved in controlling a country, city, group of people, etc

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The party that was elected to power has no experience of government. 
 • The party was in government (= controlled the country) for four years in the 1960s.
 • weak , ineffectual , corrupt government (IELTS TUTOR giải thích: chính quyền yếu, bất lực, tham nhũng)
 • central /local government (IELTS TUTOR giải thích: chính quyền trung ương/địa phương)

2. [DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC] Mang nghĩa "chính quyền, nhà nước"

=the system used for controlling a country, city, or group of people

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The 1990s saw a shift to democratic government in Eastern Europe. 
 • What this state needs is really strong government.
 • democratic government gradually took place of an all-powerful monarchy (IELTS TUTOR giải thích: chính thể dân chủ dần dần thay thế nền quân chủ chuyên chế)

3. [Danh từ đếm được] Mang nghĩa "cơ quan bao gồm những người cai trị một đất nước"

=the group of people who officially control a country

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the government of Israel 
 • The government is/are expected to announce its/their tax proposals today. 
 • The minister has announced that there will be no change in government policy. 
 • Senior government officials will be attending a meeting tomorrow. 
 • Theatre companies are very concerned about cuts in government grants to the arts. 
 • A government enquiry has been launched.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc