Cách dùng từ"apology (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"apology (n)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng từ"apology (n)"tiếng anh

1."apology"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"lời xin lỗi, hành động xin lỗi"

=a word or statement saying sorry for something that has been done wrong or that causes a problem

IELTS TUTOR lưu ý:

  • apology (to somebody) (for something)
  •  to offer/make/demand/accept an apology

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You owe him an apology for what you said. 
  • Please accept our apology. (IELTS TUTOR giải thích:  Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi)
  • He's happy with an apology. (IELTS TUTOR giải thích:  Anh ấy rất vui vì lời xin lỗi)
  • We should like to offer our apologies for the delay to your flight today. We received a letter of apology.
  • The meeting started with apologies (= the names of people who said they could not go to the meeting). 
  • She made her apologies and left early.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE