Paraphrase"competition"(Diễn đạt"cuộc thi"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"competition"(Diễn đạt"cuộc thi"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"competition"(Diễn đạt"cuộc thi"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Contest

  • Match

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "But after a few minutes, I realized that they showed their anger because they couldn't win that match and they reassured me that they would win the next match and I realized that in my mind this was a game but in my two siblings’ minds, this is like a big problem."
  • Challenge

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "But after a few minutes, I realized that they showed their anger because they couldn't win that challenge and they reassured me that they would win the next challenge and I realized that in my mind this was a game but in my two siblings’ minds, this is like a big problem."
  • Battle

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: "But after a few minutes, I realized that they showed their anger because they couldn't win that battle and they reassured me that they would win the next battle and I realized that in my mind this was a game but in my two siblings’ minds, this is like a big problem."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR