Cách dùng"tribute (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"tribute"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"tribute"

1."tribute"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"vật tặng, lời nói để tỏ lòng kính trọng; cái để tỏ lòng tôn kính"

=A tribute is something that you say, do, or make to show your admiration and respect for someone.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, tribute vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The song is a tribute to Roy Orbison.
  • Tributes to the dead Premier have been received from all over the world (IELTS TUTOR giải thích:  Những lời ai điếu vị thủ tướng quá cố đã được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới)
  • He paid tribute to the organising committee. 
  • Over nine-thousand ex-servicemen and women marched past in tribute to their fallen comrades.

2.2. Mang nghĩa"chỉ báo sức hữu hiệu của cái gì"

=If one thing is a tribute to another, the first thing is the result of the second and shows how good it is.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, tribute là danh từ số ít 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His success has been a tribute to hard work, to professionalism. 
  • His recovery is a tribute to the doctors' skill (IELTS TUTOR giải thích:  sự bình phục của anh ấy là một chỉ báo tài năng của các bác sĩ)
  • It is a tribute to Mr Chandler's skill that he has fashioned a fascinating book out of such unpromising material.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE