Paraphrase"driving"(Diễn đạt lái xe"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"driving"(Diễn đạt lái xe"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"driving"(Diễn đạt lái xe"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Operating: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Actually, operating a vehicle can sometimes be dangerous as it involves posing risks to pedestrians constantly, necessitating drivers to mature while they're at the controls.
 • Steering: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Actually, steering a vehicle can occasionally be risky as it involves posing dangers to pedestrians consistently, mandating drivers to mature while guiding.
 • Maneuvering: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Actually, maneuvering a vehicle can be perilous on occasions as it requires posing risks to pedestrians frequently, compelling drivers to mature while handling.
 • Navigating: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Actually, navigating a vehicle can sometimes be hazardous as it involves posing dangers to pedestrians continually, prompting drivers to mature while directing.
 • Motoring: 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Actually, motoring can sometimes be dangerous as it involves posing risks to pedestrians constantly, requiring drivers to enter their adulthood while they are behind the wheels.

 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE